Slúži na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád spotrebného tovaru.

Bol vypracovaný v zmysle zákona č.89 / 2012 zb. , Občianskeho zákona v platnom znení a zákon č.634 / 1992 zb. , O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.


Článok 1.
Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru.

Ak nie je predávaná vec pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho použitia, prípadne nesprávneho zásahu.


Za vhodnosť výberu tovaru zodpovedá kupujúci!
Pri nákupe je na kupujúcom, aby skontroloval, že predmet kúpy je preň vhodný. Eventuálnu reklamáciu je potom možné uplatniť z dôvodu vád, nie z dôvodu nesprávneho výberu tovaru. Ak sa zákazník sám zle rozhodne pre zvolenú konfekčnú veľkosť, je len jeho chybou, že si tovar riadne nevyskúšal. Ak vlastnosti tovaru boli alebo mohli byť kupujúcemu už pri predaji známe, nejedná sa predávajúcim o klamne uvádzané vlastnosti výrobku, potom nemá kupujúci právny nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to ani prvý deň po zakúpení. Pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim.

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník, povinný riadne reklamáciu prijať a o jej oprávnenosti rozhodnúť v čo najkratšej možnej dobe. V zložitejších prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:
1. Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
2. Prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť podľa článku 6 tohto reklamačného poriadku. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník, prijme reklamáciu, ak je tovar riadne vyčistený, vysušený a posúdenie reklamácie nebráni všeobecným zásadám hygieny.

 

Článok 2.
Miesto pre uplatnenie reklamácie.

Kupujúci musí uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej tovar zakúpil, alebo ho môže zaslať poštou na vlastné náklady na adresu predávajúceho.

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, to znamená, že okrem vytknutia vád dokladá aj miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru. To najlepšie preukáže predajným dokladom, poprípade iným vierohodným spôsobom (výpis z účtu, platba kreditnou kartou).

Článok 3.
Lehota pre uplatnenie reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou. Taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe.        

Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v predajni, alebo dobierkou. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak právo nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.

Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, teda s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

Ak sa vybaví reklamácia výmenou vadného tovaru za nový, beží lehota pre uplatnenie reklamácie opätovne od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Článok 4.
Odstrániteľné chyby.

Za odstrániteľné vady sa považujú vady, pri odstránení ktorých neutrpí vzhľad a kvalita výrobkov a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní, poprípade dlhšiu dobu, na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodli. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.

Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa dohody s kupujúcim buď opravou veci alebo, vzhľadom k povahe vady, jej výmenou.
Kupujúcemu môže byť prípadne ponúknutá primeraná zľava z ceny veci alebo kupujúci môže od zmluvy odstúpiť.
Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie - Reklamačný list.

Článok 5.
Neodstrániteľnej vady

Za neodstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré nemožno v stanovenej lehote kompletne odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:
1. Výmenu tovaru za nový, bezchybný.
2. Zrušenie kúpnej zmluvy.

Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni jeho užívanie, a ak kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
Rovnaké práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má kupujúci aj vtedy, ak sa na tovare prejaví rovnaká odstrániteľná vada aj po predchádzajúcich dvoch opravách, alebo ak sa vyskytujú na tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

Článok 6.
Tovar predávaný za nižšie ceny.

Výrobky, ktoré majú vady (vadné nové výrobky), ktoré nebránia tomu, aby mohol byť tovar používaný na určené účely, sa musia predávať len za nižšie ceny.

Kupujúceho je nutné upozorniť, že výrobok má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nových výrobkov, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytnú pri výrobku predávaného za nižšiu cenu vady, ktoré bránia z funkčného hľadiska užívania tejto veci, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s článkami 3,4 a 5 tohto reklamačného poriadku. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití na daný účel, môže byť kupujúcemu ponúknutá primeraná zľava z ceny výrobku.

Článok 7.
Riešenie sporov.

1. Kupujúci má právo, ak nesúhlasí s rozhodnutím predávajúceho o reklamácii, vyhľadať súdneho znalca v danom odbore a dať predmet kúpnej zmluvy na vlastné náklady na riadne posúdenie.
2. Ak sa kupujúci s predávajúcim v spore vzniknutom v rámci reklamačného konania nedohodnú, rozhodne v tejto záležitosti súd.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.8.2012.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00 EUR